Sikkerhedsregler for Frederikshavn Havkajakklub

Dette er klubbens sikkerhedsregler. Husk altid at holde dig opdateret omkring disse regler.

§1   Formål og gyldighed

 1. Formålet med disse sikkerhedsregler er at hindre, at klubbens medlemmer bringer sig selv, andre eller klubbens materiel i fare.
 2. Sikkerhedsreglementet gælder al roning i Frederikshavn Havkajakklubs regi:
     –   Roning som sker til eller fra klubbens faciliteter
     –   Roning til klubbens arrangementer
     –   Roning hvor klubbens materiel benyttes

§ 2   Generelle regler

 1. Det er ethvert medlems pligt at overholde sikkerhedsreglementet, samt at påtale enhver overtrædelse, som åbenlyst vil kunne føre til en farlig situation for medlemmet selv, for andre, eller skade klubbens materiel.
 2. Ved færdsel til søs har man pligt til at udvise godt sømandskab, herunder forsøget at hjælpe andre søfarende der er i nød. Der skal udvises hensyn til natur og miljø.
 3. Enhver roer har ansvar for sin egen sikkerhed. På frigivne roere som ledsager andre roere hviler et større ansvar, da de ledsagende roeres sikkerhed i meget høj grad afhænger af vedkommende. Det kræver erfaring at vurdere rosikkerheden under hensyntagen til klubbens medlemmers erfaring.
 4. Det er medlemmets eget ansvar at bevæge sig ud i vejrlig, der er uforsvarligt for eget kompetenceniveau. Ved tordenvejr skal der søges ly.
 5. Klubben anbefaler, at alle medlemmer øver makkerredning og selvredning mindst én gang om året.

§3 Frigivelse

 1. For at opnå ret til at ro uden ledsagelse (frigivelse) skal man opfylde følgende betingelser:
     1.  Man skal være fyldt 18 år.
     2.  Man skal kunne svømme 600 meter.
     3.  Man skal have kendskab til de almindelige regler for færdsel til søs.
     4.  Man skal indenfor en periode på 12 måneder have roet minimum 100 km.
     5.  Man skal have bestået DGI Roer 1 eller DKF IPP2
 2. Medlemmer, der ikke er frigivet, skal ledsages af et frigivet medlem, som har roet minimum 300 km. Et frigivet medlem, der opfylder denne bestemmelse og som ikke er instruktør, må medtage ét enkelt ikke-frigivet medlem.

§4 Rokort

 1. Inden sejlads opretter hver enkelt roer en tur på rokort.dk. På den oprettede tur skal være angivelse af destination samt bedste bud på forventet hjemkomst.
 2. Det påhviler en roer, som er mere end 30 minutter forsinket i forhold til forventet hjemkomsttidspunkt at ringe besked til en person på land.

§ 5    Sikkerhedsudstyr

 1. Der skal på alle roture bæres en CE-mærket svømmevest.
 2. Der skal desuden medbringes sprayskirt, pumpe og paddlefloat.
 3. Det anbefales, at der på alle ture medbringes mobiltelefon i vandtæt hylster.
 4. Ved sejlads fra solnedgang til solopgang skal kajakkerne føre lanterne.
 5. Hver instruktør/turleder medbringer mobil i vandtæt hylster, førstehjælpsudstyr, slæbetov og reservepagaj.

§6     Særlige regler for perioden 1. oktober til 1. maj

For roning i denne periode gælder følgende skærpede regler:

 1. Man må ikke ro alene, hvis isforhold kan besværliggøre selvredning eller svømning i land.
 2. Roning må normalt kun finde sted i daglige tidsrum fra ½ time efter solopgang til ½ time før solnedgang.
 3. Roeren skal være iført våd- eller tørdragt.
 4. Normalt bør der ved vinterroning mindst være to kajakker ifølge med hinanden.

§7     Sikkerhed ved arrangementer der omfatter ikke-medlemmer

 1. Der skal benyttes instruktører med uddannelse der svarer til arrangementets karakter efter gældende anbefalinger fra DGI.
 2. Det påhviler den enkelte instruktør at udarbejde sikkerhedsinstruktion for hvert arrangement efter søfartsstyrelsens regler (https:/www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/SkoleInstitutioner/Sikkerhedsinstruks).
 3. På FHK’s hjemmeside findes et eksempel på sikkerhedsinstruks som PDF-fil.
 4. Sikkerhedsinstruks skal udfyldes og opbevares i opbevaringsrøret ved bådhuset.

Vedtaget ved medlemsmøde, 11. marts 2020.

PDF-version:      Sikkerhedsregler for Frederikshavn Havkajakklub
                          Eksempel på sikkerhedsinstruks
 Word-udgave:  Blank sikkerhedsinstruks til udfyldelse