Vedtægter for Frederikshavn Havkajakklub

§1 Navn og hjemsted

 1. Klubbens navn er Frederikshavn Havkajakklub.
 2. Klubben har hjemsted på Frederikshavn Marina, Søsportsvej 14 i Frederikshavn.
 3. Klubben er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

§2 Foreningens formål

Klubbens formål er:

 1. At være samlingssted for udøvelse af havkajakroning og at udbrede kendskab til havkajaksporten.
 2. At fremme god og sikker havkajakroning for klubbens medlemmer.
 3. At skabe gode rammer for sociale aktiviteter, fællesskab og et godt kammeratskab.
 4. At være en del af vandsportsmiljøet i og omkring Frederikshavn, samt at fremme relationerne til andre nordjyske kajakklubber.

§3 Medlemskab

 1. Alle over 18 år, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem.
 2. Man er medlem af foreningen, når indmeldelsesgebyr og kontingent er betalt, og medlemskabet er registreret. Indmeldelse i foreningen skal ske skriftligt.
 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med 1 måneds varsel til udløb af kontingentperioden.

§4 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.
 3. Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag senest 8 dage før generalforsamlingen.
 4. Alle fremmødte medlemmer med mindst 2 måneders medlemskab har stemmeret.
 5. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal. Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Afstemninger sker som udgangspunkt ved håndsoprækning. Såfremt dirigenten bestemmer det, 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg, sker afstemning skriftligt.
 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse med revisorernes påtegning
  4. Forslag til handlingsplan og budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleant
  7. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

§5 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.
 2. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§6 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
 2. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.
 3. Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges. To medlemmer vælges i lige år, og et medlem vælges i ulige år.
 4. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
 6. Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde, og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§7 Regnskab/økonomi

 1. Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12).
 2. Kontingentperioden er 1/4 – 31/3.
 3. Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
 4. Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.
 5. Bestyrelsen skal senest 14 dage inden generalforsamlingen aflægge regnskab overfor revisorerne til revisionen.

§8 Dispositionsret

 1. Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Opløsning af foreningen

 1. Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
 2. I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til idrætslige formål i Frederikshavn Kommune, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 2020.

PDF version: Vedtægter for Frederikshavn Havkajakklub (åbner i nyt vindue).